logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres działalności
minus Deklaracja dostępności
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
minus Sprawozdania finansowe za 2023 r.
 Aktualności
minus Obowiązujące akty prawne
 Informacje Urzędu
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
plus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2024
plus Rok 2023
plus Rok 2022
plus Rok 2021
plus Rok 2020
plus Rok 2019
plus Rok 2018
plus Rok 2017
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
plus Rok 2009
plus Rok 2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


1)  Z dniem 1 stycznia 2004 r. wszedł w życie zapis ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn.zm.), który zobligował nas do bieżącego informowania o stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania i rozstrzygania.
2)  W chwili obecnej postaramy się Państwu przybliżyć procedury postępowania z przyjmowaną dokumentacją.
3)  Sprawy klientów załatwiane są przez wydziały merytoryczne Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach
4)  Każdy klient ma prawo wglądu do dokumentacji prowadzonej w jego sprawie.
5)  Każde pismo wpływające do Urzędu musi podlegać rejestracji w Sekretariacie. Z obowiązku rejestracji wykluczone są jedynie różnego rodzaju oferty, foldery reklamowe itp. kierowane na adres Urzędu, bądź poszczególnych wydziałów.
6)  Pisma wpływające do Urzędu adresowane bezpośrednio do poszczególnych wydziałów (komórek organizacyjnych), Kancelaria Ogólna przekazuje za pokwitowaniem osobom posiadającym w wydziałach upoważnienie do odbioru korespondencji lub bezpośrednio do Dyrektora Urzędu.    
7)  Każde pismo wpływające do PUP a podlegające rejestracji, musi być opatrzone pieczęcią wpływu oraz datą i kolejnym numerem wpływu.
8)  Pisma przekazywane do Dyrektora, po ich zadekretowaniu przekazywane są ponownie do Sekretariatu Ogólnej, a następnie zgodnie z dyspozycją Dyrektora do poszczególnych wydziałów (komórek organizacyjnych).
9)  W wydziałach Naczelnicy dekretują pisma na poszczególne stanowiska pracy, wskazując sposób załatwienia sprawy. Dekretacja powinna być podpisana.
10) Pracownik po otrzymaniu pisma do załatwienia, sprawdza czy pismo dotyczy sprawy już wszczętej, czy też rozpoczyna nową sprawę. W pierwszym przypadku pismo dołącza do akt sprawy, w drugim przed przystąpieniem do załatwienia rejestruje w odpowiednim spisie spraw jako nową sprawę. W obu przypadkach pracownik wpisuje znak sprawy.
11) Rejestracja polega na wpisaniu pisma rozpoczynającego sprawę do spisu spraw, w założonym zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt odrębnym rejestrze.
12)  Sprawę rejestruje się tylko raz na podstawie pierwszego pisma w danej sprawie otrzymanego z zewnątrz lub sporządzonego wewnątrz urzędu. Dalszych pism w danej sprawie nie wpisuje się do spisu spraw, lecz dołącza do akt sprawy w porządku chronologicznym. Należy także przestrzegać zasady, że wszystkie pisma dotyczące danej sprawy gromadzi i przechowuje się w sposób umożliwiający ustalenie daty wszczęcia i zakończenia sprawy. Niedopuszczalne jest prowadzenie jednej sprawy pod kilkoma różnymi sygnaturami.
13) Po zakończeniu sprawy w spisie spraw odnotowuje się datę i sposób zakończenia sprawy.
14) Zasadniczym aktem prawnym, regulującym sposób załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
15) Powiatowy Urząd Pracy, jako organ administracji publicznej obowiązany jest do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, zaś klient ma prawo żądać terminowego załatwiania spraw przez Urząd. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie.
16) Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów. Z punktu widzenia klienta najkorzystniejsze jest oczywiście załatwianie spraw od ręki, w czasie pierwszego pobytu w Urzędzie.
17)  Jeżeli jednak konieczne jest wyjaśnienie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawy, Urząd powinien je wyjaśnić w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami oraz poinformować zainteresowanego o sposobie załatwienia sprawy. Natomiast jeżeli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, wówczas Urząd ma dwa miesiące na jej rozpatrzenie. W takim wypadku Urząd powinien poinformować o tym klienta i określić termin, w jakim rozstrzygnięcie sprawy nastąpi.
18)  Jeżeli strona odwołuje się od decyzji lub postanowienia do organu wyższego stopnia (Wojewody Mazowieckiego), wówczas ta instancja powinna rozstrzygnąć sprawę w ciągu jednego miesiąca. Niekiedy terminy, o których mowa powyżej, mogą zostać przekroczone. Przedłużenie terminów może nastąpić w szczególności wówczas, gdy opóźnienie wynika z winy samego zainteresowanego albo z przyczyn niezależnych od Urzędu.
19)  Urząd powinien o spodziewanym przekroczeniu terminu powiadomić zainteresowanego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Podstawa prawna: art. 35 i art. 36 oraz art. 12 k.p.a.

Ilość odwiedzin: 12741
Nazwa dokumentu: Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-07-03 13:15:26
Data udostępnienia informacji: 2014-07-03 13:15:26
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-03 15:10:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner