logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres działalności
minus Deklaracja dostępności
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
minus Sprawozdania finansowe za 2023 r.
 Aktualności
minus Obowiązujące akty prawne
 Informacje Urzędu
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
plus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2024
plus Rok 2023
plus Rok 2022
plus Rok 2021
plus Rok 2020
plus Rok 2019
plus Rok 2018
plus Rok 2017
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
plus Rok 2009
plus Rok 2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Powiatowy Urząd Pracy > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu w Kozienicach.

Data publikacji strony internetowej: 2003-08-29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-04-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • niektóre elementy nie posiadają tekstu alternatywnego w atrybucie "alt",
  • strony nie posiadają nagłówków i elementów dzielących treści na mniejsze logicznie wydzielone sekcje,
  • strona zwiera wiele nieuzywanych elementów np. "center", "big", "font",
  • witryna nie spełnia w pełni zachowania kotrastów również w wersji dla niedowidzących znajdują się elementy, dla których poprawny kontrast nie jest zachowany,
  • witryna nie wspiera w pełni możliwości zmiany rozmiaru tekstu,
  • strona nie jest responsywna,
  • witryna nie zawiera tytułu strony w nagłówku html, brak elementu “title” oraz nagłówków treści h1-h6,
  • wystęuje wiele elementów gdzie cel łącza nie jest jasny dla użytkownika,
  • fokus klawiatury wychwytywany jest również przez obiekty ukryte, które nie powinny być dostępne,
  • witryna zawiera pola, które nie mają przypisanego opisu lub nie są poprawnie połączone z etykietą

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Kulig, wako@praca.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 6146691. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku w którym mieści się Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach prowadzi chodnik. Urząd mieści się na parterze budynku i w związku z tym jest dostępność do wszystkich pokoi, w których obsługiwane są również osoby niepełnosprawne. Do drzwi wejściowych nie prowadzą schody a jedynie jeden stopień. W związku z tym znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Opis dostępności schodów i wind

Urząd mieści się na parterze budynku. Korytarze oraz pomieszczenie pozwalają na manewrowanie wózkiem inwalidzkim. Ponadto dostępna jest toaleta dla niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach nie ma pochylni, platform, pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie braila lib w druku powiększonym dla osób niewidowym i słabo widzących. Istnieje możliwość elektronicznej rejestracji w Urzędzie

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach jest jedno miejsce parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Ilość odwiedzin: 6445
Nazwa dokumentu: Deklaracja dostępności
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2021-02-02 12:20:16
Data udostępnienia informacji: 2021-02-02 12:20:16
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-02 12:30:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner