logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres działalności
   minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
   minus Wydział Ewidencji i Świadczeń
   minus Wydział Aktywizacji Rynku Pracy
   minus Wydział Organizacyjn-Administracyjny
   minus Wydział Finansowo-Księgowy
   minus Stanowisko D/S Prawnych
minus Deklaracja dostępności
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
minus Sprawozdania finansowe za 2023 r.
 Aktualności
minus Obowiązujące akty prawne
 Informacje Urzędu
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
plus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2024
plus Rok 2023
plus Rok 2022
plus Rok 2021
plus Rok 2020
plus Rok 2019
plus Rok 2018
plus Rok 2017
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
plus Rok 2009
plus Rok 2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


 

Do zakresu podstawowych zadań Wydziału Ewidencji i Świadczeń należy
w szczególności :
 
1.      Informowanie o zadaniach i usługach PUP.
2.      Udostępnianie klientom PUP informacji w formie broszur, ulotek, biuletynów .
3.      Udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań PUP, podstawowych praw i obowiązków osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
4.      Rejestrowanie zgłaszających się osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
5.      Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku w tym:
· ustalanie prawa do świadczeń dla bezrobotnych
· naliczanie świadczeń dla bezrobotnych,
· ustalanie prawa do dodatków aktywizacyjnych dla uprawnionych osób i ich
      wypłata
6.      Kierowanie do doradcy zawodowego lub pośrednika pracy.
7.      Sporządzanie i weryfikacja list wypłat świadczeń dla bezrobotnych.
8.      Generacja i wydruk list wypłat zasiłków nie podjętych, wyrównań i korekt świadczeń.
9.      Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń – stosownie do posiadanych pełnomocnictw w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.
10. Prowadzenie spraw i dokumentacji, związanej ze świadczeniami przysługującymi rolnikom zwalnianym z pracy.
11. Współpraca z organami emerytalno - rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów.
12. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, ośrodkami pomocy społecznej, bankami, urzędami skarbowymi, Policją, towarzystwami emerytalnymi, firmami ubezpieczeniowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie ewidencji świadczeń.
13. Wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych.
14. Sporządzenie, kompletowanie, przechowywanie dokumentów niezbędnych do realizacji świadczeń z zakresu Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (.Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) w odniesieniu do osób bezrobotnych.
15. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego bezrobotnych oraz dokonywanie korekt w/w dokumentów.
16. Sporządzanie informacji o dochodach PIT.
17. Archiwizacja akt bezrobotnych.
18. Wydawanie druków, wniosków i formularzy, niezbędnych do załatwienia danej sprawy oraz udzielanie porad o sposobie ich wypełniania.
19. Prowadzenie postępowania oraz wydawanie decyzji administracyjnych, w sprawach dotyczących świadczeń nienależnych.
20. Realizowanie procedur wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
21. Przekazywanie do instytucji właściwej stosownej dokumentacji dotyczącej bezrobotnego w celu przyznania świadczeń z tytułu pracy za granicą.
22. Ewidencjonowanie i rozpatrywanie odwołań lub przekazywanie organowi wyższej instancji.
23. Realizacja zadań z zakresu art. 69 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
24. Prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu organizowania prac społecznie użytecznych.
25. Prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 lub osobą zależną.
26. Realizacja zadań z zakresu dofinansowania studiów podyplomowych osób bezrobotnych.
27. Realizacja zadań z zakresu art. 22 ust.1 ustawy z dnia 1 lipca 2009r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.
28. Prowadzenie spraw związanych z pomocą w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę a są zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne.
29. Realizacja zadań wynikających z art. 55 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ilość odwiedzin: 17254
Nazwa dokumentu: Wydział Ewidencji i Świadczeń
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-03-09 12:06:27
Data udostępnienia informacji: 2005-03-09 12:06:27
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-20 13:58:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner