logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres działalności
   minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
   minus Wydział Ewidencji i Świadczeń
   minus Wydział Aktywizacji Rynku Pracy
   minus Wydział Organizacyjn-Administracyjny
   minus Wydział Finansowo-Księgowy
   minus Stanowisko D/S Prawnych
minus Deklaracja dostępności
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
 Aktualności
minus Obowiązujące akty prawne
 Informacje Urzędu
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
plus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2023
plus Rok 2022
plus Rok 2021
plus Rok 2020
plus Rok 2019
plus Rok 2018
plus Rok 2017
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
plus Rok 2009
plus Rok 2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


 

Do podstawowego zakresu działania Centrum Aktywizacji Zawodowej należy
w szczególności :
 
1.      Promocja usług i instrumentów realizowanych przez CAZ zgodnie ze standardami usług rynku pracy.
2.      Analiza informacji niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy, pozwalających na opracowanie planów działania w zakresie pośrednictwa, tworzenie baz danych.
3.      Aktywna współpraca z Wydziałem Aktywizacji Rynku Pracy w zakresie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych.
4.      Kierowanie do pracy osób bezrobotnych, poszukujących pracy, w tym osoby niepełnosprawne oraz informowanie ich o prawach i obowiązkach.
5.      Podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z pracodawcami
6.      Pozyskiwanie i przyjmowanie ofert pracy od pracodawców.
7.      Upowszechnianie i realizacja ofert pracy, w tym przez przekazanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do                          spraw pracy.
8.      Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych..
9.      Przedstawianie bezrobotnemu lub poszukującemu pracy propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy.
10. Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy.
11. Przedstawianie bezrobotnemu lub poszukującemu pracy możliwości pomocy wobec braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej.
12. Podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z bezrobotnymi lub poszukującymi pracy.
13. Organizacja targów i giełd pracy.
14. Prowadzenie kart i rejestrów pracodawców, w tym w formie elektronicznej.
15. Informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców
o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.
16. Prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami monitorowanymi.
17. Opracowywanie analiz dotyczących efektywności pracy pośrednictwa.
18. Współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie kontroli legalności zatrudnienia.
19. Współpraca z partnerami rynku pracy w celu pozyskania informacji niezbędnych do oceny lokalnego rynku pracy.
20. Pośrednictwo    pracy   związane   ze   swobodnym     przepływem    pracowników   na terenie    państw, o       których    mowa     w     art. 1 ust. 3   pkt 2    lit. a-c      ustawy, powiatowe urzędy pracy realizują wyłącznie przez sieć EURES.”
21. Opracowywanie i realizacja   Indywidualnych     Planów    Działania     dla      osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
22. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia.
23. Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach i zasadach korzystania z usług szkoleniowych świadczonych przez PUP oraz ich promowanie a także informowanie o możliwościach kształcenia.
24. Udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych.
25. Udzielanie informacji zawodowej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy o możliwościach korzystania z zasobów informacji zawodowej, dostępnych w PUP.
26. Udzielanie porad i informacji zawodowych grupie bezrobotnych i poszukujących pracy.
27. Udzielaniu pracodawcom pomocy:
            a. w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
b. we wspieraniu   rozwoju   zawodowego   pracodawcy   i jego   pracowników przez  
     udzielanie indywidualnych porad zawodowych.
28. Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia.
29. Planowanie środków finansowych na realizację szkoleń.
30. Badanie zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia.
31. Sporządzanie listy zawodów i specjalności na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy.
32. Sporządzanie wykazu potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
33. Sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń.
34. Kwalifikowanie i kierowanie na szkolenia grupowe zgodnie z planem szkoleń.
35. Kierowanie osób bezrobotnych i innych uprawnionych na szkolenia indywidualne.
36. Przygotowywanie umów i innych dokumentów związanych z realizacją szkoleń / w przypadku szkoleń grupowych również opis przedmiotu zamówienia/.
37. Prowadzenie spraw z zakresu zlecenia przeprowadzania szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy instytucjom szkoleniowym.
38. Monitorowanie przebiegu szkoleń, m.in. poprzez wizytację zajęć edukacyjnych,
w trakcie ich trwania i sporządzania notatek.
39. Prowadzenie analiz efektywności i skuteczności szkoleń.
40. Przygotowywanie dokumentacji do finansowego rozliczenia kosztów szkolenia osób bezrobotnych.
41. Prowadzenie spraw związanych z finansowaniem kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz kosztów badań lekarskich lub psychologicznych związanych z udziałem w szkoleniach. .
42. Realizacja zadań z zakresu finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu .
43. Realizacja zadań z zakresu udzielania pożyczki szkoleniowej osobie                                bezrobotnej i innym uprawnionym osobom.
44. Realizacja zadań dot. osób poszukujących pracy zgodnie z art. 43                                ustawy. 
45. Prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
46. Prowadzenie zajęć aktywizacyjnych,
47. Tworzenie dostępu do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.
48. Przygotowanie dokumentacji związanej z organizacją przygotowania zawodowego dla dorosłych .
49. Zawieranie umów z pracodawcami w zakresie organizacji przygotowania zawodowego dorosłych.
50. Prowadzenie spraw z zakresu refundacji kosztów doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz przyznania osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjecie działalności gospodarczej.
51. Przeprowadzenie kontroli u osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności
      gospodarczej w zakresie zgodności przyznanych środków z warunkami umowy.
52. Dokonywanie zwrotu kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w związku ze skierowaniem przez urząd.
53. Dokonywanie zwrotu  kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez PUP.
54. Współdziałanie z innymi powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji    o   możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania.
55. Obsługa osób niepełnosprawnych
a.       Udzielaniu   pomocy osobom   niepełnosprawnym   w      uzyskaniu    odpowiedniego zatrudnienia   oraz   pracodawcom   w   pozyskaniu   pracowników   o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych / pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa/.
b.      Przygotowywanie    i       rozliczanie    umów     dotyczących     przyznawania osobie niepełnosprawnej   zarejestrowanej   w     PUP   środków    na   podjęcie     działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładów do spółdzielni socjalnej.
c.       Zwrot pracodawcy kosztów wymienionych w art. 26, 26d-26f ustawy   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
d.      Organizowanie szkoleń.
e.       Kwalifikowanie i kierowanie na szkolenia osób uprawnionych do rent szkoleniowych oraz osób niepełnosprawnych
56. Uczestnictwo w realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS.
57. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości, analiz i informacji.
58. Opracowywanie i realizacja programów specjalnych.
59. Aktywny udział w opracowywaniu i realizacji programów pilotażowych.

Ilość odwiedzin: 6076
Nazwa dokumentu: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-01-20 13:58:43
Data udostępnienia informacji: 2010-01-20 13:58:43
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-20 13:59:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner