logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres działalności
   minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
   minus Wydział Ewidencji i Świadczeń
   minus Wydział Aktywizacji Rynku Pracy
   minus Wydział Organizacyjn-Administracyjny
   minus Wydział Finansowo-Księgowy
   minus Stanowisko D/S Prawnych
minus Deklaracja dostępności
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
minus Sprawozdania finansowe za 2023 r.
 Aktualności
minus Obowiązujące akty prawne
 Informacje Urzędu
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
plus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2024
plus Rok 2023
plus Rok 2022
plus Rok 2021
plus Rok 2020
plus Rok 2019
plus Rok 2018
plus Rok 2017
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
plus Rok 2009
plus Rok 2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Do zakresu podstawowych zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy w szczególności :

 
1. W zakresie spraw organizacyjnych, kontroli wewnętrznej i kadr:
1.   Projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w Urzędzie
2.   Opracowanie projektów planów pracy,     
3.   Opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Wynagradzania,    Regulaminu Pracy oraz innych regulaminów funkcjonujących w PUP, ich nowelizowanie oraz koordynacja wdrażania zmian.
4.   Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych      wydawanych przez Dyrektora PUP oraz koordynacja ich wdrażania i realizacji.
5.    Wdrażanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej i rzeczowego wykazu akt.
6.   Planowanie kontroli wewnętrznej w zakresie wykonywania zadań ustawowych.
7.   Prowadzenie książki kontroli zewnętrznych.
8.   Prowadzenie niezbędnej dokumentacji i ewidencji w zakresie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez jednostkę nadrzędną oraz inne organa kontroli.
9.    Prowadzenie spraw pracowniczych PUP
10. Zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników.
11. Współdziałanie z Działem Finansowo-Księgowym w planowaniu i realizacji wydatków osobowych PUP.
12. Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników oraz spraw emerytalno- rentowych.
13. Prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Dyrektora
14. Ewidencjonowanie upoważnień wydanych przez Starostę.
15. Kontrola dyscypliny pracy,
a.       sporządzanie list obecności,
b.      prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i prywatnych.
c.        prowadzenie ewidencji czasu nieprzepracowanego w formie kartoteki indywidualnej pracowników,
d.      opracowywanie planów urlopowo-wypoczynkowych oraz nadzór nad jego realizacją,
16. Prowadzenie spraw związanych z przeglądem kadrowym i ocenami okresowymi pracowników .
17. Opracowywanie i realizacja planu szkoleń pracowników PUP.
18. Organizowanie szkoleń wewnętrznych pracowników oraz kwalifikowanie pracowników na przeszkolenia.
19. Prowadzenie spraw z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników.
20. Organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów, na terenie PUP.
21. Przygotowywanie konkursów dotyczących naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych.
22. Prowadzenie dokumentacji w zakresie spraw socjalnych pracowników w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
23. Opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej i analiz i informacji dotyczącej pracowników PUP.
2.      W zakresie zamówień publicznych, realizowanych przez PUP:
1.     Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane – zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
2.     Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na organizację szkoleń dla osób bezrobotnych zgodnie z w/w ustawą.
3.     Współpraca z pracownikami merytorycznymi innych wydziałów w opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia , zaproszenia do negocjacji.
4.     Współdziałanie z Naczelnikami poszczególnych Wydziałów w przygotowaniu rocznego plany zamówień publicznych
5.      Sporządzanie rocznych planów zamówień publicznych.
6.      Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.
3.   W zakresie obsługi sekretariatu i spraw administracyjno-gospodarczych.
1.      obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora Urzędu,
2.      obsługa kancelaryjna Urzędu, w tym elektroniczny obieg dokumentów,
3.      gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora Urzędu,                                                                                                                            
4.      prowadzenie archiwum zakładowego,
5.      administrowanie majątkiem Urzędu,
6.      zabezpieczenie pracowników Urzędu w środki techniczno-biurowe,
7.      prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby   Urzędu Pracy.
8.      Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia w PUP, zakupu, przekazania i likwidacji.
4.      Obsługa techniczna Powiatowej Rady Zatrudnienia.
5.      Koordynacja spraw z zakresu realizacji w PUP ustawy o ochronie danych osobowych.
6.   Administrowanie siecią teleinformatyczną Powiatowego Urzędu Pracy.
7.      W zakresie obsługi informatycznej:
1.      Zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego.
2.      Opracowywanie koncepcji rozwoju systemów teleinformatycznych..
3.      Dbanie o stały rozwój sieci komputerowej i oprogramowania sieciowego
4.      Nadzór nad prawidłową eksploatacją sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania w szczególności:                                                                                                                             
§         nadzór nad wykorzystaniem i eksploatacją sprzętu,
§         nadzór nad wykorzystaniem i eksploatacją oprogramowania
5.      Opiniowanie wniosków składanych przez komórki organizacyjne o zakup oprogramowania
6.      Pomoc przy wdrożeniach i eksploatacji oprogramowania przez komórki organizacyjne
7.      Pomoc przy sporzadzaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub zaproszeń na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.
8.      sSkolenie pracowników w zakresie obsługi programów komputerowych
9.      Ochrona danych osobowych
10. Administrowanie i nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej.
11. Obsługa administarcyjna elektonicznego obiergu dokumnetów
12. Koordynowanie wdrożeń i modyfikacji systemów teleinformatycznych i technologii cyfrowych w PUP.
13. Zarządzanie licencjami oprogramowania.
14. Administrowanie siecią komputerową i zasobami danych
15. Administrowanie witrynami internetowymi
16. Nadawanie upoważnień do zasobów informatycznych PUP zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
17. Obsługa spraw związnych z „E-urzedem“
18. Koordynacja zakupów sprzetu elktronicznego do PUP, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówien publicznych.
19. Współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w zakresie informatyzacji publicznych służb zatrudnienia oraz wdrożenia programu „Syriusz“.
20. Audyt oprogramowania wykorystywanego w pracy urzędu na poszczególnych stanowiskch pracy.
21. Odbiór korespondencji przychodzącej do PUP za pośrednictwem :
1.      Poczty elektornicznej,
2.      Elektronicznej Skrzynki Podawczej

 

Ilość odwiedzin: 6073
Nazwa dokumentu: Wydział Organizacyjn-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-01-20 14:01:09
Data udostępnienia informacji: 2010-01-20 14:01:09
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-20 14:11:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner