logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres działalności
minus Deklaracja dostępności
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
 Aktualności
minus Obowiązujące akty prawne
 Informacje Urzędu
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
plus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2023
plus Rok 2022
plus Rok 2021
plus Rok 2020
plus Rok 2019
plus Rok 2018
plus Rok 2017
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
minus Rok 2009
   minus Archiwum
      minus "Kurs obsługi komputera od podstaw"
      minus Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach ponizej 206 000 euro rok 2009
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1/2009
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2/2009
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 3/2009
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 4/2009
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 5/2009
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 6/2009
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 7/2009
         minus ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 8/2009
         minus ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 9/2009
         minus ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 10/2009
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 11/2009
         minus ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 12
         minus ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 13/2009
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 14/2009
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 15/2009
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 16/2009
plus Rok 2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


 

 

Kozienice: Szkolenie Pracownik administracyjno-biurowy dla 20 osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego Wspierajmy Bezrobotnych Poddziałanie 6.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 165965 - 2009; data zamieszczenia: 30.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice, woj. mazowieckie, tel. 048 6146699, faks 048 6146691.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie Pracownik administracyjno-biurowy dla 20 osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego Wspierajmy Bezrobotnych Poddziałanie 6.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego w zakresie Pracownik administracyjno-biurowy dla 20 osób bezrobotnych , w ramach projektu systemowego Wspierajmy Bezrobotnych Poddziałanie 6.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 23800 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt systemowy Wspierajmy bezrobotnych Poddziałanie 6.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TOMRAD Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego, Mieszka I 22B, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 23800
  • Oferta z najniższą ceną: 23800 oferta z najwyższą ceną: 23800
  • Waluta: PLN.

 


  

Ilość odwiedzin: 3499
Nazwa dokumentu: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 13/2009
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Pietrzyk
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Pietrzyk
Osoba, która wprowadzała dane: Karolina Pietrzyk
Data wytworzenia informacji: 2009-09-30 08:02:05
Data udostępnienia informacji: 2009-09-30 08:02:05
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-30 08:03:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner